Regulamin sklepu internetowego EKOSOPOT

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy EKOSOPOT dostępny pod adresem internetowym www.ekosopot.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Maliszewską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) , NIP 585 111 56 22 REGON 220969529.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza oraz nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 585 111 56 22 REGON 220969529.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekosopot.pl
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§3
Kontakt

 1. Adres do korespondencji Sprzedawcy EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska, ul. 3 maja 18 81-747 Sopot
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 538270309
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1140 2004 0000 3902 76235758

§4
Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta klienta bądź przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta klienta.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, żądać usunięcia Konta klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta klienta bądź przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta klienta.
 5. Dokonując zamówienia wybrany przez Klienta towar należy dodać do koszyka w Sklepie oraz wybrać z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności.
 6. Zamówienie zostaje złożone poprzez potwierdzenie jego treści i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta. Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§5
Płatność i dostawa

 1. Wskazane w Sklepie ceny towarów są podane w polskich złotych oraz stanowią cenę brutto, z uwzględnieniem podatku VAT.
 2. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składają się cena produktu oraz koszty dostawy towaru.
 3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Ekosopot ul. 3 maja 18 81-747 Sopot
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • Za pośrednictwem platformy płatności online, obsługiwanej przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278
  • Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu, w szczególności Sprzedawca informuje, iż wybór poszczególnych metod płatności jest związany z koniecznością dokonania opłaty za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Jeżeli dokonując zamówienia Klient dokonał jako wyboru płatności z góry, zamówienie winno zostać opłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

§6
Realizacja

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w 2 dni robocze, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

§7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Konsument może skorzystać również formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 9. Zwracany towar należy przesłać na adres: EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska ul. 3 maja 18 81-747 Sopot niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8
Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  • Żądać usunięcia wady.
 3. Złożenie reklamacji na podstawie rękojmi następuje na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska ul. 3 maja 18 81-747 Sopot
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 7. Zastrzeżenia dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym Konsumentem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.